Provozní řád AUTODROMU

Adresa areálu, na který se provozní řád vztahuje:
Sosnová 200, Česká Lípa
Součástí areálu Autodrom Sosnová u České Lípy je i soubor budov a staveb umístěných
uvnitř oplocení (tribuny, sociální zařízení, školicí středisko/ učebna, „party“ stany,
dřevěné stánky rychlého občerstvení, budova recepce, věž časoměřičů, kontejnery, unimo
buňky…)

I. Základní ustanovení

§1. AUTODROM PROMOTION s.r.o., IČ: 254 46 941 jako provozovatel provozního areálu Autodrom Sosnová u České Lípy (dále jen „areál“) vydává tento provozní řád upravující povinnosti nájemců a účastníků akcí pořádaných na autodromu Sosnová u České Lípy.
Nájemcem se pro potřeby tohoto provozního řádu rozumí fyzická popř. právnická osoba užívající provozní areál dle předem dojednané specifikace.
Účastníkem akce se pro potřeby tohoto provozního řádu rozumí fyzická/ právnická osoba vstupující do areálu za účelem aktivní účasti na akcích pořádaných v areálu, a to jak organizovaných provozovatelem tak jakýmkoli dalším nájemcem.

§2. Vstupem do areálu se každá osoba stává účastníkem dobrovolného smluvního vztahu a podrobuje se ustanovením tohoto Provozního řádu.

§3. Vstup a vjezd do areálu je možný pouze na základě dohody s provozovatelem a jeho výlučného souhlasu. Účastníkům mladším 16-ti let je vstup povolen pouze v doprovodu osoby starší 18-ti let.

§4. Parkování v areálu je možné pouze na vyhrazených místech a dle pokynů pracovníků provozovatele popř. osob pověřených provozovatelem.

§5. V prostorách areálu Autodromu Sosnová u České Lípy je zakázáno:

 1. vnášet zbraně jakéhokoli druhu, jakož i předměty, které lze jako zbraň použít
 2. vnášet alkohol, vnášet a konzumovat drogy či jiné toxické látky
 3. vnášet natlakované nádoby
 4. vstupovat do oblastí, které nejsou určeny pro účastníky (prostory nesouvisející s pronájmem areálu, popř. pořádanou akcí- např. technické zázemí areálu, věž časoměřičů apod.… )
 5. házet předměty jakéhokoli druhu na dráhu či do prostor pro návštěvníky
 6. používání otevřeného ohně
 7. ničit zařízení areálu a jeho vybavení
 8. popisovat, polepovat nebo pomalovávat zařízení
 9. pořizovat prostřednictvím jakýchkoli technologických zařízení zvukové či
 10. obrazové záznamy probíhající akce (tento bod neplatí pro akreditované novináře)
 11. odhazování odpadků mimo místa k tomu určená, vypouštění provozních kapalin
 12. automobilů či autobaterií
 13. odstraňovat nebo zakrývat propagační prostředky (materiály) umístěné v areálu autodromu Sosnová u České Lípy.
 14. bez předchozího souhlasu provozovatele umisťovat jakýkoli propagační prostředek nájemce/ účastníka akce popř. třetí osoby, a to včetně vnější strany oplocení a ohrazení areálu.

§6. Každý nájemce/ účastník akce svým vstupem do prostor areálu bere na vědomí, že je povinen dodržovat veškeré podmínky a pravidla chování stanovené tímto provozním řádem a zavazuje se je dodržovat.

§7. Účelem provozního řádu je zejména zajištění bezpečnosti osob, ochrany jejich zdraví a majetku a současně zajištění ochrany zařízení areálu a veškerého majetku nacházejícího se v jeho prostorách.

§8. Tento provozní řád je závazný i v případě, kdy pořadatelem konkrétní akce bude osoba odlišná od vlastníka (provozovatele) zařízení.

ß9. Dohled a dozor nad zajištěním bezpečnosti osob a majetku, jakož i dohled nad dodržováním příslušných právních a jiných předpisů, včetně tohoto provozního řádu, přísluší pracovníkům provozovatele popř. osobám pověřeným provozovatelem.

II. Vstup a pobyt v areálu

§1. Provozovatel si vyhrazuje právo bez náhrady odepřít vstup nebo vyvést každou osobu, jejíž jednání bude v rozporu s právními předpisy, s tímto provozním řádem případně dalšími vnitřními předpisy, jenž upravují provoz areálu a dále každou osobu, která neuposlechne pokynů provozovatele, pořadatelské či bezpečnostní služby a rovněž i osobu, která je zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek.

§2. Provozovatel si dále vyhrazuje právo na kontrolu hluku motorových vozidel pohybujících se v areálu Autodromu Sosnová u České Lípy. Pro pohyb motorových vozidel v prostorách areálu je povolený vnější hlukový limit maximálně 84dB/ 4500ot/min. V případě, že motorové vozidlo daného účastníka tento limit nesplní (tedy hluk přesáhne danou hranici), bere tento účastník na vědomí, že mu nebude umožněn vjezd a pohyb tohoto vozidla v prostorách areálu Autodromu Sosnová u České Lípy, popř. bude z areálu vykázán.

§3. Areál je provozován celoročně. Doba provozu je odvozena od klimatických a světelných podmínek jednotlivých ročních období. Provoz je standardně zajišťován:
Leden – prosinec 8:00 hod. – 16:00 hod.
V době průběhu jakékoli akce je provozní doba upravena dle dohody.

§4. V případě nepříznivého počasí může být provozovatelem provozní doba přiměřeně zkrácena či zrušena.

§5. Vstup do areálu je mimo provozní dobu zakázán.

III. Povinnosti nájemců areálu a účastníků akcí

§1. Každý nájemce/ účastník je povinen chovat se v prostoru areálu Autodromu Sosnová u České Lípy tak, aby svým jednáním neohrožoval bezpečnost jiných osob a jejich majetku, nepůsobil škodu na zařízení, areálu či majetku umístěného v jeho prostorách.
Dále je povinen se chovat tak, aby svým jednáním neomezoval či neobtěžoval jiné osoby nad míru odpovídající okolnostem probíhající akce.

§2. Každý nájemce/ účastník akce je povinen dodržovat nařízení a pokyny pracovníků provozovatele popř. osob pověřených provozovatelem.

§3. U nezletilých účastníků akce odpovídá za dodržování tohoto provozního řádu zletilá osoba nezletilou doprovázející.

§4. Každý nájemce nebo účastník akce je povinen před zahájením dané akce vyjádřit souhlas s provozním a návštěvním řádem podpisem příslušného prohlášení, které obdrží na recepci autodromu Sosnová u České Lípy.

IV. Odpovědnost za škody a důsledky porušení provozního řádu

§1. Každý nájemce/ účastník akce vstupuje a pobývá v areálu Autodromu Sosnová u České Lípy na vlastní nebezpečí. Vlastník ani provozovatel neodpovídá za škody na zdraví či majetku způsobené nedodržením ze strany návštěvníka, návštěvního popř. provozního
řádu.

§2. Úrazy či škody na majetku je nájemce/ účastník akce povinen neprodleně oznámit na recepci Autodromu Sosnová u České Lípy, umístěné u hlavní vstupní brány do areálu.

§3. Osobám, které poruší jakýmkoli způsobem ustanovení provozního řádu, může být do budoucna zakázán vstup do prostor areálu, a to na jakoukoli dobu.

§4. Náhrada veškerých škod způsobených nájemcem/ účastníkem akce bude vymáhána v souladu s příslušnými právními předpisy, a to včetně ušlého zisku (např. v důsledku udělení pokuty vlastníku či provozovateli ze strany státních orgánů, popř. v důsledku odejmutí motoristického, sportovního či jiného podniku ze strany nadřízených orgánů v následujících obdobích- ročnících, zrušení sportovní akce apod.).

§5. V případě porušení jakéhokoli ustanovení tohoto Provozního řádu nájemcem popř. účastníkem akce, je provozovatel oprávněn tomuto nájemci/ účastníkovi akce účtovat smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč a to za každý jednotlivý případ porušení. Smluvní pokutou není dotčeno právo provozovatele požadovat po nájemci/ účastníkovi akce náhradu vzniklé škody v plné výši. Výši uložené pokuty je porušitel povinen uhradit na místě v hotovosti na recepci Autodromu Sosnová u České Lípy.

V. Přechodná ustanovení

§1. Nájemce/ účastník akce bere na vědomí, že areál autodromu Sosnová u České Lípy může být soustavně monitorován prostřednictvím videozáznamu. Nájemce/ účastník akce souhlasí s pořizováním video popř. audio nahrávek a zároveň se nájemce zavazuje s touto skutečností obeznámit případné účastníky jeho akce, včetně zajištění souhlasu účastníků s těmito záznamy.

§2. Nájemce/ účastník akce popř. nájemcem zajištění účastníci akce vstupem do areálu autodromu Sosnová u České Lípy vyjadřují souhlas s použitím získaných video popř. audio záznamů pro účely jakéhokoli soudního, trestního, správního či jiného řízení (a to i jako důkazního materiálu).

§3. Provozovatel je dále oprávněn bez předchozího souhlasu nájemce/ účastníka akce pořizovat audiovizuální záznamy z jakékoli akce probíhající v areálu autodromu Sosnová u České Lípy, a to i v případě, že provozovatel není organizátorem dané akce. Uvedené záznamy je provozovatel oprávněn neomezeně užít k propagaci autodromu popř. poskytnout třetím osobám. Nájemce/ účastník akce prohlašuje, že práva dle tohoto článku provozovateli poskytuje.

VI. Účinnost

Tento provozní řád je účinný od 1.1.2012