Propozice a organizační řád

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY A ŘÁD

 1. Všichni jezdci, činovníci účastnící se závodu, se zavazují jménem svým, svých zaměstnanců, jednatelů a zástupců, dodržovat všechna ustanovení těchto propozic.
 2. Je odpovědností soutěžícího zajistit, že všechny osoby dotčené jeho přihláškou a v jeho doprovodu, budou dodržovat tato ustanovení.
 3. Jezdec musí zajistit, že jejich vozy budou vyhovovat podmínkám shodnosti, způsobilosti a bezpečnosti po celou dobu trvání závodu.
 4. Přistavením vozu na technickou přejímku soutěžící dokládá, že údaje uvedené v předloženém technickém průkazu jsou shodné s parametry vozidla a že vozidlo odpovídá technickým předpisům platným pro tento závod.
 5. Všichni účastníci jsou povinni řídit se pokyny pořadatelů.
 6. Přítomnost všech účastníků ve všech prostorech závodiště je na vlastní riziko. Pokud bude jeho chování v rozporu s pokyny pořadatele, bude vykázán z areálu bez náhrady nákladů.
 7. Na komunikacích v areálu, na kterém se podnik koná, musí všechna vozidla dodržovat max. rychlost 10 km/h a řídit se místním dopravním značení.
 8. V celém podniku je ZÁKAZ vypouštění veškerých ropných produktů.
  Na pronajatém parkovacím místě v depu je povinné pod závodní vozidlo umístit plachtu a jiné ochranné pomůcky (vana o min rozměru 50x80x5cm), které zabrání průsaku těchto látek.
  Únik je nutné ohlásit pořadateli!
  Zjištění úmyslného vypuštění je trestáno pod pokutou 30 000,- Kč. Účastník, který se takového činu dopustí, uhradí veškeré náklady spojené s odstraněním následků a bude vykázán z areálu a vyloučen ze závodu.
 9. Po ukončení závodu je jezdec POVINEN po sobě uklidit prostor svého boxu a související přilehlé prostory, které využíval.
 10. Tyto propozice nabývají účinnosti zveřejněním, podnik může být zrušen a ukončen rozhodnutím pořadatele, který také může přizpůsobit jednotlivá ustanovení těchto propozic daným podmínkám a situaci v závodě.
 11. V případě vzniku jakýchkoliv sportovních a organizačních sporů a situací, které nejsou popsány v dokumentech pořadatele, si pořadatel vyhrazuje právo rozhodnout ve věcech dle vlastního uvážení. Takové rozhodnutí je konečné a nelze se proti němu odvolat.
 12. Motorsport je NEBEZPEČNÝ. Soutěžící jezdci včetně svého doprovodu se účastní závodu na vlastní nebezpečí. Nesou tedy samostatnou občansko-právní a trestně právní odpovědnost za všechny škody způsobené jimi a jejich vozidly.
 13. Jezdec musí řídit vozidlo sám a bez pomoci. Spolujezdec je ZAKÁZÁN.
 14. Vyhlášení proběhne vždy po skončení celého závodu.
 15. V areálu budou umístěné kontejnery určení pro třídění odpadu ze závodních aut. Veškerý odpad musí být správně tříděn z důvodu skladování nebezpečného odpadu. Vše bude řádně označeno pro přehlednost úklidu. Kontejnery budou spravované specializovanou firmou organizující kompletní ekologickou likvidaci.

ÚČASTNÍCI ZÁVODU

 1. Mohou se ho zúčastnit jezdci bez závodní licence. Jezdcem se rozumí osoba, která řídí přihlášený vůz. Musí být uvedena v přihlášce soutěžícího a splňovat následující podmínky:
  • starší 18 let
  • prokázat se platným řidičským průkazem skupiny B řidičského oprávnění
  • má platný zdravotní průkaz pojištěnce
  • podepsal dokument prohlášení jezdce při předávání vozů k technické přejímce, přijímá závazky vyplývající z propozic a je v dobrém zdravotním stavu
 2. Jezdec nesmí před závodem a v průběhu závodu požít alkoholické nápoje, omamné látky a jiné prostředky, které negativně ovlivňují jeho schopnost řídit vozidlo.
 3. Jezdec nesmí odmítnout dechovou zkoušku. Při odmítnutí nebo pozitivním nálezu je jezdec ze závodu diskvalifikován.
 4. Jezdec odpovídá za chování své a svého doprovodu, tedy teamu.
 5. Jezdec musí mít na trati a při příjezdu na startovní čáru řádně připevněnou ochranou přilbu schváleného typu, na rukou rukavice, musí být řádně oblečen, rukávy nesmí být krátké, nohavice musí přesahovat přes boty a musí mít pevnou uzavřenou obuv.
 6. Jezdci soutěží mezi sebou s vozidly v jednotlivých rozjížďkách dle stanovených pravidel a předpisů vydaných pro tento závod.
 7. Jezdec nesmí vjíždět na trať a zkušební dráhu, pokud není přihlášen k závodu, a to ani na trénink, či zkoušku vozidla.
 8. Jezdec je povinen přistavit vozidlo ke startu do předstartovního prostoru max. 5 min.
  po odstartování předcházející rozjížďky nebo po vyhlášení komentátorem. Pokud tak neučiní, nebude k rozjížďce připuštěn a startovní prostor bude před ním uzavřen pořadatelem. Jeho místo na startu zůstane prázdné, nebo bude doplněno o jiného jezdce.

ADMINISTRATIVNÍ A TECHNICKÁ PŘEJÍMKA

 1. Žádný soutěžící ani závodní vozidlo se nesmí zúčastnit závodu, pokud neabsolvoval administrativní a technickou přejímku.
  V průběhu administrativní přejímky jsou kontrolovány dokumenty předkládané soutěžícím, v technické přejímce jsou kontrolovány dokumenty k vozu, pohon vozu pouze přední nebo zadní nápravy a vůz samotný. Dále kontrola povinné bezpečnostní výbavy jezdce.
 2. Účastníci závodu se musí k technické přejímce dostavit osobně.
 3. Při administrativní přejímce musí jezdec uhradit pořadateli startovné do závodu, pokud tak již neučinil předem bankovním převodem.
 4. Jezdec si připraví kartičku zdrav. pojišťovny, řidičský průkaz, nebo OP a dokumentaci k vozu v případě likvidace, dále budou podepisovat přihlášku a prohlášení jezdce.
 5. Každý jezdec musí na své vozidlo umístit povinnou reklamu hlavního sponzora nebo garanta závodu (v případě, že je), kterou obdrží při přejímce.
  Bez této reklamy nebude jezdci umožněn start v závodě. Je-li jezdec vázán jinou smlouvou,
  která mu neumožňuje umístění povinné reklamy na své vozidlo, je povinen tuto skutečnost konzultovat s pořadatelem nebo uhradit dvojnásobné vložné do závodu, aby mu mohl být povolen start v závodě.

ROZPRAVA

Každý jezdec je povinen se rozpravy zúčastnit. Slouží pro důležité informace k danému závodu.
Rozprava probíhá dle harmonogramu daného dne konaného závodu.
Rozpravy se musí účastnit pokaždé pouze jezdec, slouží pouze pro rozmluvu pořadatele s jezdci.
Neúčast jezdce znamená nepřipuštění do závodu.
Účast bude podpisem potvrzena v prezenční listině.

ODPOVĚDNOST A POJIŠTĚNÍ

 1. Každému jezdci je doporučeno sjednat si své osobní úrazové pojištění. Každý účastník jede na svou vlastní odpovědnost. Pořadatel odmítá jakoukoliv odpovědnost vůči soutěžícím, jezdcům, pomocnému personálu a třetím osobám vzhledem ke škodám způsobeným osobám a na věcech.
 2. Svou účastí na sportovním podniku se soutěžící a jezdec vzdává jakékoliv nároku na náhradu škody v případě nehody, která se mu může stát během cesty ze stanoviště na místo závodu a zpět.

STARTOVNÉ

 1. Pro účast v závodech bude vypisováno startovné, jehož částka bude stanovena v informacích pro závod, které budou na internetových stránkách zveřejněny minimálně měsíc před závodem.
  Startovné platí pro každé přihlášené vozidlo.
  Startovné musí být uhrazeno před závodem.
  Startovné propadá diskvalifikovanému jezdci nebo jezdci, který ze závodu odstoupí nebo poruší organizační řád či propozice závodu. Startovné se nebude vracet ani v případě neúčasti závodníka při platbě předem.
 2. Ke startovnému se platí ekologická záloha ve výši 500,-. Tato záloha je vratná v případě, že bude vůz k ekologické likvidaci předán dle požadavků specializované společnosti zprostředkující eko-likvidaci.
  Podmínky pro vrácení zálohy:

  • auto po závodě musí mít baterii (nemusí být funkční)
  • bude mít katalyzátor, pokud je zapsaný v TP (může se odevzdat při přejímce)
  • neznečištěné pronajaté parkovací místo pro závodní auto

SIGNALIZACE A VŠEOBECNÁ BEZPEČNOST

Signalizace je zajišťována traťovými komisaři a musí být respektována. Soutěžící jezdec a jeho team nesmí používat stejné nebo podobné vlajky.

Vlajková signalizace:

 1. Bílá vlajka – v pohybu – informuje jezdce, že v daném sektoru bude výrazně pomalé vozidlo.
 2. Žlutá vlajka – signál nebezpečí.
  • 1 v pohybu – zpomalte, nepředjíždějte, buďte připraveni změnit směr, na trati je nebezpečí.
  • 2 v pohybu – zpomalte, nepředjíždějte, buďte připraveni zastavit, trať je zcela nebo částečně neprůjezdná.
  • Signalizace se používá pouze na stanovišti před nebezpečným úsekem. Předjíždění je zakázáno od žluté vlajky až k zelené vyvěšené za nehodou.
 3. Červená vlajka – v pohybu – přerušení závodu na příkaz odpovědné osoby, všichni musí zpomalit a být připraveni zastavit a vrátit se do boxů. Předjíždění zakázáno.
 4. Modrá vlajka – v klidu – je ukazována jezdcům opouštějícím boxy, pokud se na trati
  kam vjíždí, blíží vozidla v pohybu – je během závodu ukazována jezdci a signalizuje, že jezdec musí před sebe pustit o kolo rychlejší vozidlo a umožnit mu předjetí při nejbližší příležitosti.
 5. Zelená vlajka – v pohybu – znamená, že trať je volná, ukazována za žlutou vlajkou
 6. Žlutá vlajka s červenými pruhy – v klidu – informuje jezdce v oblasti za vlajkou na vznik adheze, vody nebo oleje na trati.
 7. Černá vlajka s oranžovým pruhem – v klidu – doplněna tabulí se startovním číslem vozu, informuje jezdce o technických problémech. Jezdec musí v dalším možném kole zajet do boxů.
 8. Černá vlajka – v klidu – doplněná tabulí se startovním číslem – diskvalifikace jezdce – vyloučení ze závodu.
 9. Černo-bílá šachovnice – cíl
 10. Hasicí přístroj – je ukazován jezdci, jehož vůz zřejmě hoří.

CO NENÍ POVOLENO, JE ZAKÁZÁNO

Pořadatel si vyhrazuje právo měnit svá rozhodnutí, která budou vždy oznámena s předstihem jezdcům, vyplývající z dané situace během závodu a také právo upravovat časové rozvrhy dne.